การใช้งาน

กระบวนการดึงยืดลวด

กระบวนการเคลือบโลหะด้วยสังกะสีฟอสเฟต

ทำความสะอาดน้ำมันจากกระบวนการผลิต

แยกกากตะกอนสีจากน้ำเสียห้องพ่นสี

กระบวนการการตัดแผ่นเวเฟอร์ (ประเทศไทย)

ระบวนการ เจีย ลบเหลี่ยม ลบคม กระจก

cleaning of coolant, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ

ทำความสะอาดน้ำมันจากกระบวนการลบเหลี่ยมและลบคม

กระบวนการปรับผิวโลหะด้วยน้ำแรงดันสูง (เวียดนาม)